אתר נשמתא דצלותא עלה לאויר
ברוכים הבאים

עודכן דף הבית

נוספו כתבות

ספר

נשמתא דצלותא

והוא מבוא בדרך פנימיות התורה

לנוסח התפלות והברכות 

וענין ספר זה הוא להבין ולבאר, עפ"י דרך האמת, בשורש מהות ועומק נוסח התפלה, ומיוסד על מאמר חז"ל  איזוהי עבודה שבלב זו תפלה, כי ענין התפלה להיות גילוי שורש האמונה ויחודו יתברך בנפש ישראל, כפי מצב הספירות והעולמות במשך כל זמן הגלות והדורות, והוא ע"י נוסחי תפלה ומנהגיהם שנשתנו בין קהילות ישראל. וג' אבות לנוסחי התפלה, מאנשי כנסת הגדולה, תנאים ואמוראים, ותורת הקבלה והחסידות, כפי שיסדוה האר"י ז"ל ורבינו הזקן בעל ה"תניא" וה"שלחן ערוך", בכך הביאו את נוסח התפלה לשלימותה, כפי כוונת אנשי כנסת הגדולה, שדבריהם נאמרו בגלוי ובנסתר, ובעלי תורת הקבלה והחסידות הוציאו לאור תעלומות חכמתם הנסתרת של אנשי כנסת הגדולה, וסדרו הנוסח המסודר לפנינו כפי שסדרו רבינו הזקן "בעל התניא" וה"שלחן ערוך", שיסד וסלל עבור כלל עם ישראל, את השער הכולל, בגליא דתורה, פנימיות התורה ונוסח התפלה, באופן שיהיו מתאימים לכל בני ישראל ולכל אחד ואחד מהם, בפרט. ויתבאר זה בחמש הקדמות המבוססות, על ליקוט אמרי אמת וצדק מבעלי הקבלה האמיתיים לדורותיהם, ש"נהירין להם שבילי דרקיעא", כל אחד בדרכו, ה"ה רבי אלעזר מוורמייזא - בעל ה"רוקח", רבי משה קורדובירו, האר"י ז"ל ומורינו ורבינו אדמו"ר הזקן בעל ה"תניא" וה"שלחן ערוך". וה' הקדמות אלה, הם כנגד חמשה חומשי תורה, שכתבם משה רבינו אדון הנביאים. וכנגדן כתב רשב"י, שהיה ניצוצו של משה רבינו, ה' פרקים בספרא דצניעותא. וכן הרמב"ם שעליו נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה", כתב ספרו "משנה תורה" בי"ד ספרים וכללם בחמישה חלקים. ורבינו הזקן, שהיה ניצוצו של משה רבינו, והשפיע דעת את העם לידע את ה', כתב ספרו "תניא" בחמישה חלקים, והם היסוד והתורה שבכתב של תורת החסידות.

וחברתיו בעהי"ת

שלמה לוי יצחק ז'ורנו

נשמתא דצלותא