בנה אתר בחינם
באתר זה הושקעו הרבה זמן ויגיעה למענכם הלומדים היקרים אתר זה עוסק בתורת החסידות והבנתה לעומק היות שאין קמח ללא סולת ייתכן ונפלו טעיות או היא הבנות ולכן אבקשכם באם יש לכם הערה או הארה אשמח שתשלחו אותה ישרות למערכת בלחיצה על כפתור צור קשר

אתר זה נבנה על מנת שיוכל הלומד לעיין בצורה יסודית ולהגיב על הנאמר בעזרת ה' יתברך נעלה את החומר בצורה מסודרת ועדיין בכל זאת אם יש לכם הערה או עצה בנוגע לחומר העולה כאן או לסדרו באתר או כל דבר העולה בדעתכם נשמח לשמוע ממכם
בתקווה שלא תצא מכשול תחת ידינו
 ובברכת ייתי מלכא משיחא בקרוב ממש בבניין ירושלם 

 
עיונים בתורת החסידות

נערך על ידי כולל ערב לחסידות
שע"י 'מעייני ישראל'
בעיה"ק ירושלים ת"ו
רח' אהלי יוסף 14

(אתה בהרצה נשמח להערות ותגובות)
מעלת הנס שמלובש בטבע
במאמר דיבור-המתחיל כימי צאתך תשי"ב (סעיף ג') איתא, עוד ביאור במעלת הנסים המלובשים בטבע לגבי הנסים שלמעלה מהטבע, דענין הנסים הוא שעל ידם מתגלה שהוא ית' מושל ושולט על הטבע. וענין זה מתגלה יותר בהנסים המלובשים בטבע. דגילוי ממשלתו ית' על ידי הנסים שלמעלה מהטבע הוא שבכחו ית' לבטל ולשדד את חוקי הטבע, ובהנסים שמלובשים בטבע מתגלה שאור אין סוף מושל ושולט על הטבע עצמו, שהטבע יהיה כפי רצונו. וכן הוא על דרך זה בסעיף ה'.

   ולאחר זה ממשיך (בסוף סעיף ה' ובסעיף ו'): זה שהטבע נשאר במציאותו ומכל מקום אופן הנהגתו הוא - לא כפי חוקי ותכונות הטבע אלא - כפי רצונו ית' הוא על דרך הביטול דקבלת עול, דהגם שנשאר במציאותו ועד שעבדא בהפקירא ניחא ליה, מכל מקום הנהגתו בפועל היא לא כפי רצונו אלא כפי רצון האדון.

  המעלה בהביטול דקבלת עול היא בהביטול עצמו, שהוא ביטול אמיתי שאינו קשור עם מציאותו של האדם כו'. שענינו של ביטול זה הוא שלא להתחשב עם מציאותו, הרי זה ביטול אמיתי כו'. על דרך זה הוא בהנסים המלובשים בטבע כו' שאור אין סוף שולט על הטבע ומנהיג את הטבע כרצונו, הרי ביטול הטבע שבנסים אלו הוא ביטול אמיתי.

    והקשו על זה (ב'ביאורים במאמרי רבינו' הערה כ"ד), שאצל האדם ישנו ביטול הבא מהכרתו והרגשתו, ובזה יש חסרון בהביטול בכך שמציאותו מעורבת בביטול שזה גורע מן הביטול, ומה שאין כן בביטול דקבלת עול. אך לגבי הטבע הדומם, שאינו מרגיש ומשיג, היאך שייך לומר שמציאותו מעורבת בביטול וגורעת ממנו.

   ואולי יש לומר, שהחילוק בין נס המלובש לנס הגלוי, בענין שליטתו של האור אין סוף על הטבע, הוא על דרך החילוק בין כח ואור. דהנה, השליטה בהנס גלוי הוא באופן שהוא מתבטל לגמרי ממציאותו והשליטה הוא בכל מציאותו, ואז השליטה ניכרת וגלויה בתוך מציאותו. וגילוי זה הוא על ידי בחינת 'אור', ואף שבכללות הרי ענין השליטה הוא בבחינת 'כח' אבל זה גופא בא באופן של 'אור' (אור שבכח). ואילו בנס המלובש שהטבע נשאר בתוקפו ויחד עם זה עושה כפי הרצון, הרי שמלבד שבכללות הוא בבחינת 'כח' הנה גם בפרטיות הוא בבחינת 'כח' (כח שבכח).

   וזהו המעלה שבנס המלובש בענין הנס שבו - והיינו בענין השליטה על הטבע - שהוא לגמרי בבחינת 'כח'. וראה בדיבור המתחיל כתר יתנו לך (סעיף ז'): 'מעלת הכח על האור כו' שהכח מגיע בבחי' העצמות שלמעלה מכל האורות והגילויים כו' שדוקא הכח הוא באופן שמציאותו הוא העצם'.         

    והיוצא מזה, שעיקר מעלת הנס המלובש המבואר בהמאמר הוא בענין זה של שליטת האוא"ס על הטבע. ורק שמלבד זה יש בהנס המלובש את מעלת הטבע שיש בו ענין התמידיות ששרשו מתפארת הנעלם כמבואר שם לפני זה. וראיתי בספר שערי עיונים בדא"ח (שער ו' סימן ז') שהאריך בזה למעניתו באופן אחר לגמרי.

הרבנים חברי הכולל, אשר השתתפו בלימוד הענינים ועריכת החומר:       

הרב יעקב מאיר ש. היילפרין, שליט"א ראש הכולל

יעקב משה בראנד

אברהם גולדמן

שמעון הולצמן

זלמן הייזלר

צבי טרייטל

אברהם כץ

משה לפקוביץ

צבי סופר

יוסף קדיש קרשיבסקי

מרדכי יצחק קרשיבסקי

שמעון רובין

 

 

פתח דבר

ברוב שבח והודיה להשי"ת הננו מוציאים לאור קובץ הערות וביאורים בתורת החסידות. מאז נוסד כוללנו זכינו ללמוד ספר התניא בעיון ולאחר מכאן הלימוד הוא בהספרים ילקוט סוגיות בתורת החסידות. וכדרכה של תורה נתעוררו הלומדים שליט"א בשקלא וטריא בהענינים הנלמדים, וחלק מזה אנו מגישים לפני שוחרי לימוד החסידות. ולמותר לציין שהם רק בדרך אפשר.

ובקשתינו שטוחה בפניהם הלומדים והמעיינים שישימו עיניהם לטובה בקובץ זה, ונשמח לקבל דעתם במה שיש להם להעיר על הדברים ואי"ה נפרסם את הדברים בקובץ הבא. ועל ידי זה יתבררו ויתלבנו הדברים ותרבה הדעת. וכבר מובטחים אנו שעל ידי הפצת המעיינות ייתי מלכא משיחא בעגלא דידן

                                        המערכת      

בניית אתרים למגזר הדתי